Handarbetsvägens (Handarbetets och Virklappens) samfällighetsförening

 

Protokoll från ordinarie föreningsstämma 2007-03-14 i Sävja kyrka.

 

Närvarande: 18 representanter av 72 hus.

Sara Eklund 31, Ulrika Wiklund 17, Curt Hornberg 48, Mats Norelius 20, Jan Kodet 86, Mats Rilvén 62, Ingegerd Andersson 8, Margareta Pettersson 46, Anne Lindroth Tormod 92, Björn Weman 74, Nils Edin 28, Karl-Gustav Svensson 16, Eila Svensson 16, Torbjörn Markusson 39, Tina Herö 3, Kenneth von Kartachew 56, Peter Tidholm 32, Ulf Thor 82.

 

1.  Styrelseordförande Torbjörn Markusson hälsade medlemmarna välkomna och förklarade stämman öppnad.

 

2.  Torbjörn Markusson valdes till stämmans ordförande och Sara Eklund valdes till sekreterare.

 

3.  Peter Tidholm och Kenneth von Kartachew valdes till justeringsmän och rösträknare.

 

4.  Sara Eklund gick igenom verksamhetsberättelsen och Ulf Thor gick igenom revisionsberättelsen för 2006.

 

5.  Stämman beviljade enhälligt styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

 

6.  Styrelsens förslag till budget godtogs för både kedjehusen och radhusen efter en ändring i avseendet att dela kostnaden lika för styrelsemedlemmarnas arvoden mellan Handarbetet och Virklappen d.v.s. SEK 3000,- var.

 

7.  Valberedningen har värvat tre nya styrelsemedlemmar på två år som också valdes nämligen Ulrika Wiklund 17, omval,  Pontus Persson 60, nyval och  Mats Norelius 20, nyval.

 

8.  Till ordförande valdes Eila Svensson 16.

 

9.  Till styrelsesuppleanter på 1 år valdes Magnus Harrysson 90, omval och Karl-Johan Grundström 78, omval.

 

10.  Till revisor valdes Ingegerd Andersson 8, nyval och Folke Pettersson 46, omval.

 

11.  Till valberedning på 1 år valdes Torbjörn Markusson 39 och Ulf Thor 82.

 

12.  Övriga frågor:

 

a) Styrelsen erbjuds praktisk hjälp till den styrelsemedlem som kommer att väljas till kassör  av Anne Lindroth Tormod 92. Ingen i den nu valda styrelsen har möjlighet att ta på sig den praktiska uppgiften själv. Medlemmarna vid stämman och framför allt styrelsen tackar Anne som hjälper vår blivande kassör utan ersättning.

 

b) Sophusen diskuterades gällande eventuell omprioritering av kärlen samt rengöring av dessa och även låsen som har visat sig inte fungera så bra. Det södra sophuset har alltid fullt i kärlet för pappkartonger och sällan fullt i de brännbara kärlen varför ett byte borde kunna ske. Det norra sophuset har ofta fullt i kärlet för tidningar. Styrelsen ska se över möjligheterna till ett byte samt rengöring av kärlen under våren. Låsens skick ska också utredas.

 

c) En fråga kom upp angående kostnaden för samfällighetsföreningens medlemskap i Villaägarnas Riksförbund vilket idag är SEK 125,- per hushåll. Vi är ju numera endast medlemmar som styrelse.

 

d) Styrelsen har ju under året som gått arbetat med frågan kring renovering av radhusens garagetak. Ulf Thor kunde berätta om arbetet med att ta in offerter och i vilken omfattning renoveringen skulle kunna ske. Frågan lämnas över till styrelsen som fortsätter arbetet genom att undersöka Nöthårsvägens tillvägagångssätt samt genom att se över kostnaderna och involvera alla berörda inför ett beslutsfattande.

 

e) Gästparkeringarna på den södra sidan diskuterades igen och visar sig vara en ständigt återkommande fråga. Den ska INTE användas av medlemmarna som långtidsparkering.

 

f) Fortkörare på våra gator uppmanas att ta det lugnare. Nu när våren kommer är det mycket barn ute och en påminnelse om att köra långsammare är ju aldrig fel både till oss som bor här och till våra besökare.

 

g) Styrelsen får i uppdrag att se över snöröjningen inför nästa vinter angående de sista metrarna av våra tre gator mot cykel- och gångvägen mellan Handarbetsvägen och Nöthårsvägen. Det handlar om ”metallpinnarnas” vara eller inte vara under skottnings-säsongen. Tar man bort dem skulle det underlätta snöröjningen så att man kommer förbi med t.ex. en barnvagn och anledningen till att ha dem kvar, med bristande snöröjning som följd, är att den trafik som pågått under säsongen tvärs över Handarbetsvägen och Nöthårsvägen upphör. Styrelsen ska prata med snöröjarna och diskutera frågans omfattning. Trafik har även bevittnats mellan själva samfällighetsföreningarna (cykelvägen mot ICA).

 

h) På stämman berättades det om hur trevligt det var när det anordnades ”barndagar” och gemensamma fester förr varför styrelsen välkomnas att ta upp frågan om att tillsätta en festkommitté som skulle kunna spinna vidare på idéer kring eventuella trevligheter.

 

i) Styrelsen passade på att informera om den kommande hemsidan och dess syfte som i all enkelhet ska kunna bidra med viktig information och även vara en länk till styrelsen. Information om tankarna kring sekretess (t.ex. inga foton utan tillstånd, telefonnummer kopplade till namn och husnummer) på sidan tas upp av Sara Eklund och Eila Svensson som jobbar vidare med den.

 

13. Ordförande tackade för visat intresse och stämman avslutades.

 

 

 

 

 

Sara Eklund

Sekreterare

 

 

Justeras:

 

 

 

 

Peter Tidholm                                            Kenneth von Kartachew