Handarbetsvägens (Handarbetets och Virklappens) samfällighetsförening

 

 

Protokoll från ordinarie föreningsstämma 2008-03-12 i Sävja kyrka.

 

 

Närvarande: 16 representanter av 72 hus.

Sara Eklund 31, Curt Hornberg 48, Mats Norelius 20, Jan Kodet 86, Anne Lindroth Tormod 92, Nils Edin 28, Eila Svensson 16, Torbjörn Markusson 39, Tina Herö 3, Peter Tidholm 32, Ulf Thor 82, Anna Klöble 1, Lasse Fröjdlund 50, Anne-Sofie Hansén 40, Janåke Hansén 40, Karl Johan Grundström 78.

 

 

 

1.  Styrelseordförande Eila Svensson hälsade medlemmarna välkomna och förklarade stämman öppnad.

 

2.  Eila Svensson valdes till stämmans ordförande och Sara Eklund valdes till sekreterare.

 

3.  Peter Tidholm och Lasse Fröjdlund valdes till justeringsmän och rösträknare.

 

4.  Eila Svensson gick igenom verksamhetsberättelsen och Anne Lindroth Tormod gick igenom revisionsberättelsen för 2007.

 

5.  Stämman beviljade enhälligt styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

 

6.  Styrelsens förslag till budget godtogs för både kedjehusen och radhusen efter diskussion om höjning av fondens avgift med SEK 1000,- per hushåll. Motiveringen är föreningens låga fondbesparingar i relation till både kedjehusens (gator) och radhusens (garage) eventuella reparationskostnader i framtiden.

 

7.  Valberedningen har värvat tre nya styrelsemedlemmar på två år som också valdes nämligen Anna Klöble 1, nyval,  Peter Tidholm 32, nyval och  Karl Johan Grundström 20, nyval.

 

8.  Till ordförande valdes Peter Tidholm 32.

 

9.  Till styrelsesuppleanter på 1 år valdes Bengt Johansson 84, nyval och Patrik Lidholm 30, nyval.

 

10.  Till revisor valdes Ingegerd Andersson 8, omval och Folke Pettersson 46, omval.

 

11.  Till valberedning på 1 år valdes Sara Eklund 31, Eila Svensson 16 och Tina Herö 3.

12.  Övriga frågor:

 

a) Styrelsen erbjuds praktisk hjälp, även i år av Anne Lindroth Tormod 92, till den styrelsemedlem som kommer att väljas till kassör.

 

b) Hemsida kommer fortsättningsvis att skötas av Sara Eklund 31, på uppdrag av styrelsen.

 

c) Frågan om gemensamma festligheter i föreningen kom upp och styrelsen välkomnas att ta upp frågan om att tillsätta en festkommitté som kan fundera över aktiviteter kring det.

 

d) En fråga om att arbeta med ”grannsamverkan” diskuterades. Den nya styrelsen ska se över vad det skulle innebära. Frågan har varit uppe tidigare och planerna har då lagts ner då det visat sig krävas stort engagemang och inte varit helt enkelt att genomföra.

 

e) Styrelsen informerar om vårens och höstens städdagar som är den 20/4 respektive den 12/10.

 

13. Ordförande tackade för visat intresse och stämman avslutades.

 

 

 

 

 

Sara Eklund

Sekreterare

 

 

Justeras:

 

 

 

 

Peter Tidholm                                            Lasse Fröjdlund