Handarbetsvägens samfällighetsförening

Handarbetet och Virklappen

Protokoll från föreningsstämman den 8 mars 2012

Sävja kyrkaNärvarande: Mirjana Gavran 41, Peter Tidholm 32, Patrik Lidholm 30, Karl-Johan Grundström 78, Jan Kodet 86, Lasse Fröjdlund 50, Åke Öberg 18, Nils Edin 28, Ingegerd Andersson 8, Bo Andersson 8, Mats Kamsten 34, Karl-Gustav Svensson 16, Eila Svensson 16, Kerstin Grundström 78, Kjell Langendorf 76, Curt Hornberg 48, Bengt Johansson 84, Ann-Sofie Hansén 40, Jan-Åke Hansén 40, Anders Ågren 14, Lena Åkerbäck-Ågren 14, Margareta Lundström 54, Gustaf Jedland 17, Moa Nyhammar 17, Cecilia Moberg 10, Anna Klöble 1


1. Öppnande av stämman

Ordf Peter Tidholm hälsade välkoma och öppnade stämman.


2. Val av ordförande och sekreterare för stämman

Mötet valde Peter Tidholm till mötesordförande och Cecilia Moberg till mötessekreterare.

3. Val av justeringsmän tillika rösträknare

Mötet valde Lars Fröjdlund och Kurt Hornberg till justeringsmän tillika rösträknare.


4. Styrelsens och revisorernas årsberättelse

Peter Tidholm gick igenom verksamhetsberättelsen och revisionsberättelsen för 2011, Ingegerd Andersson gick bokslut och revisionsberättelsen. Kostnad för sophämtning ökade under 2011.


5. Ansvarsfrihet åt styrelsen

Mötet gav styrelsen ansvarsfrihet för 2011.


6. Styrelsensförslag till budget för 2012:

    a) Budget för kedjehusen (Handarbetet)

    b) Budget för radhusen (Virklappen)

Peter Tidholm gick igenom budgeten för 2012, medlemsavgiften i Handarbetet höjs för 2012 pga nya brevlådor. Mötet godkände budgetarna för Handarbetet respektive Virklappen.


7. Val av tre styrelseledamöter (på 2 år)

Mötet valde Peter Tidholm (omval), Torsten Westergren samt Kjell Langendorf till styrelseledamöter.


8.Val av två styrelsesuppleanter (på 2 år)

Mötet valde Kurt Hornberg och Karl-Gustav Svensson till styrelsesuppleanter.


9.Val av revisor och revisorssuppleant

Mötet valde Ingegerd Andersson till revisor och Folke Petterson till revisorssuppleant.

10.Val av valberedning

Mötet valde Anna Klöble och Karl-Johan Grundström till valberedning.


11. Övriga frågor

a) Styrelsen lade fram två propositioner:

1. De blåa sandlådorna

Styrelsen föreslår att de tre blåa sandlådorna tas bort på grund av miljöskäl.

Mötet beslutade i enlighet med styrelsens förslag.

2. Hemsidan

Styrelsen föreslår att föreningens hemsida läggs ner då den för närvarande saknar administratör och således ej uppdateras. Om intresse och engagemang finns hos någon i föreningen skulle hemsidan kunna vara kvar men i annat fall är styrelsens förslag enligt ovan.

Då Ann Thormod erbjudit sig att administrera hemsidan beslutade mötet att behålla densamma.


b) Soporna-fördelning

I sophusen slängs en stor mängd av plast och förpackningar, den nya styrelsen får i uppdrag av mötet att se över en lösning på sopfördelningen. Viktigt att påpeka är att endast hushållssopor får slängas i sophusen, ej stora emballage, trädgårdsavfall, teknikskrot etc.


c) Blomlådor/fartbegränsare

Då trafikskyltar med 30-begränsning numera finns vid infarten till Handarbetsvägen diskuterades på mötet huruvida våra blomlådor/fartbegränsare skall tas fram i år. Mötet beslutade att dessa skall tas fram och blommor planteras i dem.


d) Val av färg på de nya postlådorna

Mötet beslutade att grå postlådor skall köpas in.


e) Förfrågan till enskilda hushåll angående asfaltering av carport

Mötet beslutade att förfrågan om asfaltering av carport skall gå ut till alla enskilda hushåll, ej bara de som tidigare lämnat in en intresseanmälan.


12. Stämman avslutas

Peter Tidholm tackade de avgående styrelseledamöterna och avslutade stämman.________________________________

Cecilia Moberg, sekreterare________________________________ ________________________________

Lars Fröjdlund, justeringsman Kurt Hornberg, justeringsman