Handarbetsvägens (Handarbetets och Virklappens) samfällighetsförening

 

 

Protokoll från ordinarie föreningsstämma 2009-03-10 i Sävja kyrka.

 

 

Närvarande: 16 deltagare representerar 15 av 72 hushåll.

Bengt Johansson 84, Bo Andersson 8, Lasse Fröjdlund 50, Robert Movérare 38, Anne Lindroth Tormod 92, Torbjörn Marcusson 39, Patrik Lidholm 30, Karl Johan Grundström 78, Håkan Wallentinsson 42, Eila Svensson 16, Karl-Gustav Svensson 16, Curt Hornberg 48, Sara Eklund 31, Ann-Sofie Hansén 40, Peter Tidholm 32, Anna Klöble 1

 

 

1.  Styrelseordförande Peter Tidholm hälsade medlemmarna välkomna och förklarade stämman öppnad.

 

2.  Peter Tidholm omvaldes till stämmans ordförande och Anna Klöble valdes till sekreterare.

 

3.  Robert Movérare och Lasse Fröjdlund valdes till justeringsmän och rösträknare.

 

4.  Peter Tidholm gick igenom verksamhetsberättelsen och Anne Lindroth Tormod gick igenom revisionsberättelsen för 2008. Resultatet blev bättre än budgeterat för både Handarbetet och Virklappen pga av lägre kostnader.

 

5.  Stämman beviljade enhälligt styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

 

6.  Styrelsens förslag till budget godtogs för både kedjehusen och radhusen. Stämman beslutade därmed om en sänkning av medlemsavgiften 2009 med 200 kronor per medlem för Handarbetet, och med 400 kronor per medlem för Virklappen.

 

7.  Valberedningen har värvat tre nya styrelsemedlemmar på två år som också valdes nämligen Bengt Johansson 84, nyval, Patrik Lidholm 30, nyval, och Gunilla Grumstedt 13, nyval.

 

8.  Till ordförande valdes Peter Tidholm 32.

 

9.  Till styrelsesuppleanter på 1 år valdes Sara Eklund 31, nyval, och Karl-Gustav Svensson 16, nyval.

 

10.  Till revisor valdes Ingegerd Andersson 8, omval, och till revisorssuppleant Folke Pettersson 46, omval.

 

11.  Till valberedning på 1 år valdes Mats Norelius 20, Ulrika Wiklund 17 och Pontus Persson 60.


12.  Övriga frågor:

 

a) Anne Lindroth Tormod 92 erbjuder även i år praktisk hjälp till den styrelsemedlem som kommer att väljas till kassör.

 

b) En motion rörande medlemskapet i Villaägarna hade inkommit och lästes upp. Föreningen betalar årligen en medlemsavgift till Villaägarna. I medlemskapet ingår bland annat försäkringar som vi som samfällighet måste ha. Ett förtydligande av vad som ingår i avgiften ska göras av styrelsen. Eftersom medlemskap i samfälligheten är obligatoriskt för boende på Handarbetsvägen kan inte en enskild medlem gå ur Villaägarna.

 

c) Styrelsen fick i uppdrag att göra en bedömning av hur väl våra försäkringar täcker olika tänkbara skador på den gemensamma egendomen exempelvis gatorna.

 

d) Ett förslag rörande kärlen i sophusen kom upp och diskuterades. Styrelsen undersöker möjligheten och eventuell vinst med att byta ut ett kärl för brännbart mot ytterligare ett kärl för tidningar.

 

13. Ordförande tackade för visat intresse och stämman avslutades.

 

 

 

 

----------------------------------------

Anna Klöble

Sekreterare

 

 

Justeras:

 

 

 

------------------------------------------                                   -----------------------------------------

Robert Movérare                                                            Lasse Fröjdlund