Handarbetsvägens (Handarbetets och Virklappens) samfällighetsförening

 

 

Protokoll från ordinarie föreningsstämma 2010-03-09 i Sävja kyrka.

 

 

Närvarande: 23 deltagare representerar 17 av 72 hushåll.

Bengt Johansson 84, Bo Andersson 8, Lars-Gunnar Fröjdlund 50, Robert Movérare 38, Anne Lindroth Tormod 92, Torbjörn Marcusson 39, Khasraw Kader 35, Khadjija Amin 35 + dotter, Mats Norelius 20, Karl Johan Grundström 78, Ulrika Wiklund 17, Eila Svensson 16, Karl-Gustav Svensson 16, Curt Hornberg 48, Jan-Åke Hansén 40, Ann-Sofie Hansén 40, Peter Tidholm 32, Anna Klöble 1, Cecilia Moberg 10, Mina Moberg 10, Stig Tormod 92

 

 

§1  Styrelseordförande Peter Tidholm hälsade medlemmarna välkomna och förklarade stämman öppnad.

 

§2  Peter Tidholm valdes till stämmans ordförande och Anna Klöble valdes till sekreterare.

 

§3  Curt Hornberg 48 och Lars-Gunnar Fröjdlund valdes till justeringsmän och rösträknare.

 

§4  Peter Tidholm gick igenom verksamhetsberättelsen och revisionsberättelsen för 2009. Anne Lindroth Tormod gick igenom bokslutet. Resultatet följde i stort budget för både Handarbetet och Virklappen med endast små överskott.  

 

§5  Stämman beviljade enhälligt styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

 

§6  Styrelsens förslag till budget godtogs för både kedjehusen och radhusen med den ändringen att posten ”Anläggning av grönytor” tas från balanserad vinst istället för att läggas som en kostnadspost. Stämman beslutade även att godta styrelsens förslag om inköp av stege.

 

§7  Valberedningen har värvat tre styrelsemedlemmar på två år; Peter Tidholm 32 (omval), Karl-Johan Grundström 78 (omval) och Anna Klöble 1 (omval).

 

§8  Till ordförande valdes Peter Tidholm 32.

 

§9  Till styrelsesuppleanter på 1 år valdes Karl-Gustav Svensson 16 (omval), och Curt Hornberg 48, (nyval).

 

§10  Till revisor valdes Ingegerd Andersson 8, omval, och till revisorssuppleant Folke Pettersson 46, omval.

 

§11  Till valberedning på 1 år valdes Mats Norelius 20 (omval), Ulrika Wiklund 17 (omval) och Pontus Persson 60 (omval).


 

§12  Övriga frågor:

 

a) En motion med förslag att sätta upp en basketkorg vid vändplatsen vid det norra sophuset har inkommit till styrelsen. Stämman var positiv till förslaget och uppdrar åt styrelsen att jobba vidare med förslaget.

 

b) En proposition från styrelsen har inkommit och där föreslås att de rosenbuskar som skymmer sikten för bilförare i området, samt rosenbuskarna vid lekplatsen, grävs upp och ersätts med gräsytor. Stämman godkände förslaget och uppdrog åt styrelsen att jobba vidare med förslaget.

 

c) Styrelsen fick även av stämman i uppdrag att undersöka kostnaderna vid en omasfaltering av kedjehusgatorna.

 

d) Styrelsen redogjorde för föreningens försäkringar som ingår i medlemskapet i Villaägarna. Kollektiva försäkringar av det slag som vi har är alltid mer fördelaktiga än att teckna separata försäkringar.

 

§13 Ordförande tackade för visat intresse och stämman avslutades.

 

 

 

 

----------------------------------------

Anna Klöble

Sekreterare

 

 

Justeras:

 

 

 

------------------------------------------                                   -----------------------------------------

Curt Hornberg                                                                Lars-Gunnar Fröjdlund