Handarbetsvägens samfällighetsförening

Handarbetet och Virklappen

Protokoll från föreningsstämman den 7 mars 2013

Sävja kyrka

 

 

Närvarande:      Britt-Inger Jonsson/Magnus Graas 44, Lasse Fröjdlund 50, Thorsten Westergren 7, Henric Sandberg 60, Kjell Langendorf 76, Jesper Frisk 15, Mirjana Gavran 41, Bo Anjou 88, Eila Svensson/Karl-Gustav Svensson 16, Martin Ocklind 2, Mats Norelius 20, Kerstin Grundström/Karl-Johan Grundström 78, Janåke Hansén/Ann-Sofie Hansén 40, Curt Hornberg 48, Jan Kodet 86, Bo Andersson/Ingegerd Andersson 8, Gustaf Jedland 17, Peter Tidholm 32, Cecilia        Moberg 10 

                   

1. Öppnande av stämman                 

Ordf Peter Tidholm hälsade välkoma och öppnade stämman.

           

2. Val av ordförande och sekreterare för stämman                 

Mötet valde Peter Tidholm till mötesordförande och Cecilia Moberg till mötessekreterare.

                                   

3. Val av justeringsmän tillika rösträknare                  

Mötet valde Lars Fröjdlund och Bo Andersson till justeringsmän tillika rösträknare.

                  

4. Styrelsens och revisorernas årsberättelse                  

Peter Tidholm gick igenom verksamhetsberättelsen och revisionsberättelsen för 2012, vilka godkänns av mötet , revisor Ingegerd Andersson godkänner bokslut och revisionsberättelsen.   

                  

5. Ansvarsfrihet åt styrelsen                  

Mötet gav styrelsen ansvarsfrihet för 2012.

                   

6. Styrelsensförslag till budget för 2013:

a) Budget för kedjehusen (Handarbetet)

b) Budget för radhusen (Virklappen) 

Mötet godkände budgetarna för Handarbetet respektive Virklappen.

 

7. Val av två styrelseledamöter (på 2 år)

Mötet valde Gustaf Jedland och Martin Kjellsson till styrelseledamöter.

 

8.Val av sekreterare (på 2 år)

Mötet valde Cecilia Moberg till sekreterare. 

 

9. Val av revisor och revisorssuppleant

Mötet valde Ingegerd Andersson till revisor och Folke Petterson till revisorssuppleant.

 

10. Val av valberedning

Mötet valde Patrik Lidholm och Mirjana Gavran till valberedning.

 

11. Övriga frågor

a) Behövs protokollen sättas upp i sophusen i fortsättningen? Mötet röstade ja.

b) Påminnelse om att parkeringsplatserna tillhör radhusen.

c) Sophusen: Påminnelse om att hålla ordning i sophusen.

d) Motion ang att införskaffa blå sandlådor (bil 1).  Peter förklarar varför de togs bort förra året (se protokoll från stämman 2012 för beslut). Mötet röstar nej till motionen. Då det fortfarande finns önskemål inom föreningen att ha tillgång till sand i anslutning till sophus och brevlådor föreslår Cecilia Moberg att styrelsen köper in hinkar med sand och placerar dessa i sophusen. Mötet röstar ja till förslaget.

 

12. Stämman avslutades

Peter Tidholm tackade de avgående styrelseledamöterna och avslutade stämman.

 

                  

                   ________________________________

                   Cecilia Moberg, sekreterare

 

 

                   ________________________________          ________________________________

                   Lars Fröjdlund, justeringsman                                                   Bo Andersson, justeringsman