Översikt

Resultaträkning
Balansräkning


Tabell 1: Resultaträkning

"Virklappen"
Resultaträkning 2011Resultaträkning 2010IntäkterMedlemsavgifter

24000

28800

Avgift fond

38400

40800

Sophämtningsavgift

36000

43200

Ränteinkomster

2430

501

Övriga intäkter

527 101357

113301


KostnaderSophus

331

0

El/belysning

14316

18407

Lekplats

114

0

Boulebanan

90

135

Sopavgifter

47198

36802

Föreningsarr

856

535

Blomlådor

535

217

Styrelsearvoden

1990
1990

Övrigt

4774

956

Snöröjning

3722

4560

Avgift Villa äg

3600

3600

Rep och under sophus

2809

0

Avgifter plusgiro

156

160

Underhåll avlopp
0

Rep o under garage


80490
57318 124680

Rörelseresultat
Avsättning t. fond

38400

40800

Ianspråktag. Fond
-57318

Övriga kost/intäkter


38400
0 -16518


Resultat efterfinansnetto


-17533

5139

"Handarbetet"
Resultaträkning 2011Resultaträkning 2010IntäkterMedlemsavgifter

48000

55200

Avgift fond

38400

76800

Sophämtningsavgift

72000

86400

Ränteinkomster

6581

1358

Övriga intäkter

1053 166035
0 219758


KostnaderSophus

662

0

El/belysning

12163

11866

Lekplats

229

0

Boulebanan

180

270

Sopavgifter

94395

73605

Föreningsarr

1713

1071

Blomlådor

1069

435

Styrelsearvoden

3980

3980

Övrigt

9548

1913

Snöröjning

13026

21596

Avgift Villa äg

7200

7200

Rep. och underh. sophus

5618

0

Avgifter plusgiro

311

319

Underhåll gator


150094
0 122254


Rörelseresultat
Avsättning t. fond

38400

76800

Ianspråktag. Fond
0

Övriga kost/intäkter


38400
0 76800


Resultat efterfinansnetto


-22460
20704

Tabell 2: Balansräkning

"Virklappen"


Balansräkning 2011
Balansräkning 2010
Tillgångar


Kassa


0

0
Plusgiro


47583

71359
Bank


204590

163760
Kundfordringar


Summa tillgångar


252174

235119
Skulder


Leverantörsskulder


6815

10627
Underhållsfond


201659

163259
Summa skulder


208474

173886
Eget kapital


Balanserat resultat


61233

56093
Årets resultat


-17533

5139
Summa eget kapital


43699

61233
Summa skulder och


eget kapital


252174

235119
"Handarbetet"


Balansräkning 2011
Balansräkning 2010
Tillgångar


Kassa


0

0
Plusgiro


52302

94617
Bank


488479

443498
Kundfordringar


Summa tillgångar


540781

538115
Skulder


Leverantörsskulder


15614

28888
Underhållsfond


480539

442139
Summa skulder


496153

471027
Eget kapital


Balanserat resultat


67088

46384
Årets resultat


-22460

20704
Summa eget kapital


44628

67088
Summa skulder och


eget kapital


540781

538115