"Virklappen"
Resultaträkning 2012 Resultaträkning 2011
Intäkter
Medlemsavgifter 28800 24000
Avgift fond 38400 38400
Sophämtningsavgift 48000 36000
Ränteinkomster 2224 2430
Övriga intäkter 90 117514 527 101357
Kostnader
Sophus 331
El/belysning 13460 14316
Lekplats 75 114
Boulebanan 139 90
Sopavgifter 50093 47198
Föreningsarr 620 856
Blomlådor 234 535
Styrelsearvoden 1990   1990
Övrigt 1669 4774
Snöröjning 9658 3722
Avgift Villa äg 3600 3600
Rep och under sophus 2809
Avgifter plusgiro 155 156
Underhåll avlopp
Rep o under garage 81691 80490
 
Rörelseresultat
Avsättning t. fond 38400 38400
Ianspråktag. Fond  
Övriga kost/intäkter 38400 0 38400
Resultat efter 
finansnetto -2578 -17533   
"Handarbetet"
Resultaträkning 2012 Resultaträkning 2011
Intäkter
Medlemsavgifter 96000 48000
Avgift fond 48000 38400
Sophämtningsavgift 96000 72000
Ränteinkomster 3668 6581
Övriga intäkter 180 243848 1053 166035
Kostnader
Sophus 662
El/belysning 11612 12163
Lekplats 149 229
Boulebanan 278 180
Sopavgifter 100185 94395
Föreningsarr 1240 1713
Blomlådor 467 1069
Styrelsearvoden 3980 3980
Övrigt 2525 9548
Snöröjning 50110 13026
Avgift Villa äg 7200 7200
Rep. och underh. sophus 5618
Brevlådor 59188
Avgifter plusgiro 309 311
Underhåll gator 458000 695244 150094
Rörelseresultat
Avsättning t. fond 48000 38400
Ianspråktag. Fond -458000 0
Övriga kost/intäkter -410000   0 38400
Resultat efter 
finansnetto -41396   -22460

 

 

"Virklappen"
Balansräkning 2012 Balansräkning 2011
Tillgångar
Kassa 0 0
Plusgiro 45882 47583
Bank 245214 204590
Kundfordringar
Summa tillgångar 291096 252174
Skulder
Leverantörsskulder 9915 6815
Underhållsfond 240059 201659
Summa skulder 249974 208474
Eget kapital
Balanserat resultat 43699 61233
Årets resultat -2578 -17533
Summa eget kapital 41122 43699
Summa skulder och 
eget kapital 291096 252174
"Handarbetet"
Balansräkning 2012 Balansräkning 2011
Tillgångar
Kassa 0 0
Plusgiro 32239 52302
Bank 82147 488479
Kundfordringar
Summa tillgångar 114386 540781
Skulder
Leverantörsskulder 40615 15614
Underhållsfond 70539 480539
Summa skulder 111154 496153
Eget kapital
Balanserat resultat 44628 67088
Årets resultat -41396 -22460
Summa eget kapital 3232 44628
Summa skulder och 
eget kapital 114386 540781