"Handarbetet"
Resultaträkning 2013 Resultaträkning 2012
Intäkter
Medlemsavgifter 96000 96000
Avgift fond 48000 48000
Sophämtningsavgift 110400 96000
Ränteinkomster 388 3668
Övriga intäkter 720 255508 180 243848
Kostnader
Sophus 0  
El/belysning 11612 11612
Lekplats 9254 149
Boulebanan 0 278
Sopavgifter 102271 100185
Föreningsarr 1304 1240
Blomlådor 408 467
Styrelsearvoden 3980 3980
Övrigt 2570 2525
Snöröjning 25526 50110
Avgift Villa äg 7200 7200
Rep. och underh. sophus 164,67
Brevlådor 0 59188
Avgifter plusgiro 328 309
Underhåll gator 0 164618 458000 695244
Rörelseresultat
Avsättning t. fond 48000 48000
Ianspråktag. Fond 0 -458000
Övriga kost/intäkter 48000   0 -410000
 
Resultat efter 
finansnetto 42890   -41396
 
"Handarbetet"
Balansräkning 2013 Balansräkning 2012
Tillgångar
Kassa 0 0
Plusgiro 54513 32239
Bank 130535 82147
Kundfordringar
Summa tillgångar 185048 114386
Skulder
Leverantörsskulder 20387 40615
Underhållsfond 118539 70539
Summa skulder 138925 111154
Eget kapital
Balanserat resultat 3232 44628
Årets resultat 42890 -41396
Summa eget kapital 46123 3232
Summa skulder och 
eget kapital 185048 114386