"Virklappen"
Resultaträkning 2013 Resultaträkning 2012
Intäkter
Medlemsavgifter 36000 28800
Avgift fond 38400 38400
Sophämtningsavgift 55200 48000
Ränteinkomster 1158 2224
Övriga intäkter 360 131118 90 117514
Kostnader
Sophus
El/belysning 14013 13460
Lekplats 4627 75
Boulebanan 0 139
Sopavgifter 51135 50093
Föreningsarr 652 620
Blomlådor 204 234
Styrelsearvoden 1990   1990
Övrigt 1230 1669
Snöröjning 4450 9658
Avgift Villa äg 3600 3600
Rep och under sophus 82
Avgifter plusgiro 164 155
Underhåll avlopp
Rep o under garage 82148 81691
 
Rörelseresultat
Avsättning t. fond 38400 38400
Ianspråktag. Fond  
Övriga kost/intäkter 38400 0 38400
Resultat efter 
finansnetto 10570 -2578   
 
"Virklappen"
Balansräkning 2013 Balansräkning 2012
Tillgångar
Kassa 0 0
Plusgiro 54617 45882
Bank 284772 245214
Kundfordringar
Summa tillgångar 339389 291096
Skulder
Leverantörsskulder 9238 9915
Underhållsfond 278459 240059
Summa skulder 287697 249974
Eget kapital
Balanserat resultat 41122 43699
Årets resultat 10570 -2578
Summa eget kapital 51692 41122
Summa skulder och 
eget kapital 339389 291096