Handarbetsvägens samfällighetsförening

 

Styrelsemöte: 2007:3

Datum: 2007-04-03

Plats: Handarbetsvägen 16

 

Närvarande: Eila Svensson 16, Pontus Persson 60, Mats Norelius 20, Tina Herö 3,

Torbjörn Markusson 39 och Ulf Thor 82.

Frånvarande: Sara Eklund 31, Ulrika Wiklund 17.

 

1.      Mötet öppnas.

 

2.      Styrelsen konstituerar sig enligt stämman:
Eila Svensson ordförande, Pontus Persson kassör, Sara Eklund sekreterare, Mats Norelius, Tina Herö, Ulrika Wiklund.
Styrelsesuppleanter:
Magnus Harrysson och Karl-Johan Grundström.
Valberedning:
Torbjörn Markusson och Ulf Thor

 

3.      Firmatecknare var för sig Eila Svensson och Pontus Persson

 

4.      Avgående ordförande Torbjörn överlämnar protokoll från årsmötet samt informerar om styrelsens löpande arbete.

  1. Ansökningar för blomlådor skall lämnas in till kommunen.
  2. Nyinflyttade i nr 74 har hälsats välkomna och fått välkomstbrevet.
  3. Sophuslistan administreras av Sara
  4. Gräsklippningen har fungerat, om det inte skulle fungera finns information om våra kontaktpersoner i pärmen.
  5. Jourlista soprum behöver uppdateras.
  6. Gräsklipparen i ett av soprummen är inköpt av och ägs av de yttre fastigheterna i föreningen.

 

5.      Avgående kassör Ulf informerar

  1. Behov att uppdatera styrelsens kontaktpersoner hos Nordea och postgirot. Styrelseprotokoll krävs vid ändring.
  2. Fakturamottagare behöver uppdateras hos våra leverantörer
  3. Lekplatsen besiktigas regelbundet av kommunen. Tidigare anmärkningar är åtgärdade.
  4. Det är bra om styrelsen informerar om av vad som behöver göras på våra städdagar.

 

6.      Bilar parkerade på gästparkeringen

  1. Ulf har pratat med berörda fastighetsägare, en av bilarna har flyttats.

 

7.      Parkeringen vid garagen diskuterades.

 

8.      Pontus Persson väljs till kassör. Anne Lindroth Tormod assisterar med administrativa uppgifter.

 


 

9.      Kommande städdag diskuteras

  1. 2 stycken containrar a 3m3 för trädgårdsavfall skall beställas.
  2. Sophusen behöver bättringsmålas (klotter). Torbjörn har färg.
  3. Parkeringsplatsernas vita markering behöver bättringsmålas.
  4. Sanden i sandlådorna behöver vändas
  5. Överskottsgrus i sandlådorna tippas på den grusbelagda besöksparkeringen
  6. Nyponbuskarna bör klippas
  7. Kontroll och åtgärd av tröga dörrar till sophusen
  8. Korvgrillning, Peter Tidholm kommer att tillfrågas om grillning.

 

10.  Nyckar och reservlampor till sophusen

  1. Nycklarna kan i dag bara beställas av Torbjörn. Torbjörn åtar sig att även i fortsättningen vid behov beställa nya nyckar. Anne ansvarar för utlämnade/kvittens av nycklar.
  2. Nyinflyttade fastighetsägare skall informeras om att tidigare ägare ansvarar för och skall lämna ifrån sig två stycken nyckar till soprummet.
  3. Reservlampor till Sophusen förvaras hos Pontus.

 

11.  Pontus frågar avgående ordförande om det finns några stora saker på gång som styrelsen bör vara medveten om. Svaret är nej.

 

12.  Blomlådorna diskuteras

  1. Ansökan om tillstånd för blomlådorna/farthinder skall lämnas in, kommunen beviljar normalt tillstånd från den 15 maj.
  2. Blomlådorna skall placeras efter kommunens instruktioner. Beskrivande ritning finns i pärmen.

 

13.  Snöröjning diskuteras

  1. Samfälligheten har under vintern använt Per Falk, Sävja Gård för snöröjning. Tidigare år har samfälligheten fått ett avtal på snöröjning tillskickat sig under oktober månad (förra året den 16 oktober).

 

14.  Nästa möte 8/5 -07 kl 19.15 hos Mats i hus 20.

 

15.  Mötet avslutas.

 

 

 

Ordförande: Eila Svensson                                                        Vid protokollet: Mats Norelius

 

 

_______________________                                                  _________________________

 

 

 

 

Justeras av ordförande: _______________________