Handarbetsvägens samfällighetsförening

 

Styrelsemöte: 2008:3

Datum: 2007-03-29

Plats: Handarbetsvägen 20

 

Närvarande: Pontus Persson 60, Ulrika Wiklund 17, Mats Norelius 20, Anna Klöble 1, Peter Tidholm 32, Karl-Johan Grundström, 78, Sara Eklund 31, och Eila Svensson 16.

 

1.      Mötet öppnas.

 

2.      Styrelsen konstituerar sig enligt stämman:
Peter Tidholm ordförande, Pontus Persson kassör (Anne Lindroth Tormod assisterar med administrativa uppgifter), Anna Klöble sekreterare, Mats Norelius ledamot, Karl-Johan Grundström ledamot och Ulrika Wiklund ledamot.
Styrelsesuppleanter:
Bengt Johansson 84 och Patrik Lidholm 30

Valberedning:
 Sara Eklund 31, Eila Svensson 16 och Tina Herö 3.

 

3.      Till firmatecknare utsågs var för sig Peter Tidholm och Pontus Persson.

 

4.      Avgående sekreterare Sara Eklund samt avgående ordförande Eila Svensson överlämnar material samt informerar om styrelsens löpande arbete.

  1. Ansökningar för blomlådor skall lämnas in till kommunen. (Anna fixar)
  2. Blomlådorna skall placeras efter kommunens instruktioner. Beskrivande ritning finns i pärmen.
  3. Sophuslistan administreras av sekreteraren.
  4. Jourlista soprum har uppdaterats.
  5. Behov att uppdatera styrelsens kontaktpersoner hos Nordea och postgirot. Styrelseprotokoll krävs vid ändring.
  6. Ändra information om styrelsens medlemmar till Lantmäteriverket och Villaägarnas riksförbund
  7. Komplettera i handbok för styrelsemedlemmar med arbetsbeskrivning för ordförande och kassör.

 

Ytterligare information kring ansvarsuppgifter för styrelsen finns i pärmarna (ordförandens och sekreterarens).

 

5.      Kommande städdag planerades:

  1. 2 stycken containrar a 3m3 för trädgårdsavfall skall beställas (Peter pratar med Patrik)
  2. Sophusen behöver bättringsmålas (klotter). (Mats hämtar färg hos Eila)
  3. Sanden i sandlådorna behöver vändas
  4. Jorden runt nyponbuskarna vid parkeringarna behöver vändas.
  5. Ogräs behöver rensas runt grusplanen
  6. Korvgrillning, (Peter Tidholm/Patrik Lidholm)
  7. Lagning av hål i asfalten utanför kedjehusen (Mats skaffar material)

 

 

6.      Höstens städdag kommer genomföras den 12/10.

 

7.      Styrelsen diskuterade att eventuellt fylla på med sand i sandlådan. Efter diskussion beslöts bordlägga det ärendet och budgetera för det 2009.

 

8.      Nästa styrelsemöte hålls tisdagen den 20/5 kl. 19.15 hos Peter på nummer 32.

 

9.      Mötet avslutades.

 

 

 

Peter Tidholm                                                                                        Anna Klöble

Ordförande                                                                                           Sekreterare   

 

_______________________                                                               _____________________

 

 

 

 

Justeras av ordförande: _______________________