Handarbetsvägens samfällighetsförening

 

Styrelsemöte: 2008:6

Datum: 2008-11-10

Plats: Handarbetsvägen 20

 

 

Närvarande: Pontus Persson 60, Ulrika Wiklund 17, Mats Norelius 20, Peter Tidholm 32, Karl-Johan Grundström, 78

Frånvarande: Anna Klöble 1

 

1.      Mötet öppnades

 

2.      Föregående protokoll

Föregående protokoll lästes upp och gicks igenom.

 

3.      Utvärdering städdag 12/10-08

      Det som skulle göras på städdagen blev gjort och styrelsens samlade intryck var att resultatet blev bra. Vi skall tänka på attl nästa gång beställa något större containrar.

     

4.      Övriga frågor

·         Snöröjning, avtalet för vintern 08/09 är nu klart. Ser ut som tidigare med samma bolag.

·         Årsmöte, datum för mötet blir onsdagen den 11/3-09 kl 19.00. Kallelsen till föreningsstämman samt information angående inkommande motioner skall delas ut senast 31/1-09. Eventuella motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 22/2-09. Anna ansvarar för att kallelsen skrivs ut och Peter för att de delas ut. Karl-Johan bokar Sävja kyrka.

5.      Nästa möte

Nästa styrelsemöte hålls onsdagen den 25/2-09 kl 19.15 hos Peter på nr 32.

 

6.      Mötet avslutas

 

 

Peter Tidholm                                                                                      Ulrika Wiklund

Ordförande                                                                                          Tf Sekreterare                    

 

_______________________                                                               _____________________

 

 

 

 

Justeras av ordförande: _______________________