Handarbetsvägens samfällighetsförening

 

 

Styrelsemöte: 2009:1

Datum: 2009-02-25

Plats: Handarbetsvägen 32

 

Närvarande:                    Peter Tidholm 32, Karl-Johan Grundström 78, Pontus Persson 60, Anna Klöble 1 samt Anne Lindroth Tormod 92 (inbjuden av styrelsen)

Frånvarande:                  Mats Norelius 20, Ulrika Wiklund 17

 

 

1.      Mötet öppnades.

2.      Föregående protokoll

Föregående protokoll lästes upp och lades till handlingarna.

3.      Årsmöte
Förberedelsearbetet stäms av inför årsmötet. En motion har kommit in till styrelsen. Inga propositioner är framlagda. Anne Lindroth Tormod är inbjuden och redovisar Resultat- och Balansräkningen för 2008 för styrelsen. Utifrån de rapporterna enas styrelsen om ett budgetförslag för 2008. Kallelse med dagordning, Verksamhetsberättelse för 2008 och budgetförslaget för 2009 delas ut i brevlådorna under den närmsta veckan.

Valberedningens arbete pågår med att hitta nya tre nya styrelsemedlemmar.

4.      Övriga frågor

Styrelsen har fått in förfrågningar om sophuslistorna. Mötet godkände de nya listorna och dessa anslås upp denna vecka. Vänligen observera ändringarna som innebär att vissa hushåll har tillsyn två veckor det kommande året.

 

5.      Nästa möte

Datum för konstituerande styrelsemöte bestäms i samband med årsmötet den 10/3.

6.      Mötet avslutas.

 

 

Ordförande                                                                    Sekreterare

Peter Tidholm                                                                Anna Klöble

 

 

_______________________                                         _________________________

 

 

 

Justeras av ordförande: _______________________