Handarbetsvägens samfällighetsföreningStyrelsemöte: 2011:1

Datum: 2011-02-21

Plats: Handarbetsvägen 32


Närvarande: Peter Tidholm 32 , Bengt Johansson 84, Gunilla Grumstedt 13, Karl-Johan Grundström 78

Frånvarande: Anna Klöble 1, Patrik Lidholm 30


1. Mötet öppnades.

2. Föregående protokoll


a. Skillnaden mellan garagelängorna i elförbrukning är något mindre.

b. Ingen övrig kommentar till föregående protokoll så det lades till handlingar.


3. Problem med säkring som utlöser i norra garagelängornas södra rad.


Stig Tormod ombeds kontrollera, om möjligt, var felet ligger.


4 Inför årsmötet


a) Inga motioner inkommit.

b) Två Propositioner har inkommit: Offert angående asfaltering av stickgatorna

Eventuellt byte av gatubelysnings armaturer.

c) Budgetförslag fastställdes

d) Besked från vår föredragshållare Pär Holmgren kommer 1 mars

e)Peter, Karl-Johan och Bengt ordnar med fikat.


5.Övriga frågor.


a) Kostnadsunderlag till fortsatt underhåll av garagelägorna tas fram, panelbyte, stomme och elinstallation.

b) Behov av en kommitté finns så att lekplatsen kan förnyas och renoveras


6. Nästa möte


Årsmötet i Sävja kyrka 7 mars 2011 kl 1900

7. Mötet avslutas.


Peter Tidholm Ordförande Gunilla Grumstedt Sekreterare
Justeras av ordförande: _______________________