Sida 1 (2)


Handarbetsvägens samfällighetsföreningStyrelsemöte: 2011:2

Datum: 2011-03-28

Plats: Handarbetsvägen 78


Närvarande: Peter Tidholm 32, Patrik Lidholm 30, Cecilia Moberg 10, Anna Klöble 1, Karl-Johan Grundström 78, Mirjana Gavran 41

Frånvarande: -


1. Mötets öppnande

Mötet öppnas av ordf Peter Tidholm

2. Styrelsen konstituerar sig

Mötet beslutade enligt följande:

Ordförande Peter Tidholm

Kassör Patrik Lidholm

Sekreterare Cecilia Moberg

Ledamöter Anna Klöble

Karl-Johan Grundström

Mirjana Gavran


3.Firmatecknare

Mötet utsåg Peter Tidholm och Patrik Lidholm till firmatecknare.


4.Städdagar

2011 års städdagar beslutades av mötet till söndag 8 maj samt söndag 9 oktober. Kallelse till dessa dagar skrivs av Cecilia, Peter sätter upp dessa vid lekparken samt i sophusen. Patrik beställer container.


5.Övrigt

a)

Ledamot Anna åtar sig att uppdatera och sköta föreningens hemsida från och med nu. Cecilia mailar protokoll till Anna som lägger upp dem på hemsidan.


b)

Mötet beslutade att montera ner sopkorgen i lekparken då ingen ansvarig soptömmare finns, sopkorgen är ej heller kommunens ansvar. Om lekparken börjar bli nerskräpad får styrelsen ta upp sopkorgens framtida vara eller icke vara till diskussion. Peter ansvarar för att sopkorgen monteras ner.


c)

Då låscylindrarna i båda sophusen var utslitna är dessa utbytta mot nya, detta är ordnat av Peter. 10 st nya sophusnycklar kommer att tillverkas och finnas hos Ann Tormod 92 för den händelse någon behöver en ny, kostnad 250 kr.


d)

Mötet beslutade att montera hänglås på de tre sandlådorna (för grus) som finns i området för att undvika att de blir överfyllda samt för att undvika att de samlar skräp. Lådorna kommer

Sida 2 (2)


att låsas på våren när de är fyllda och låsas upp på hösten när det blir aktuellt att börja grusa. Ansvar för lås och nycklar blir för norra lådan Anna Klöble, mellersta lådan Peter Tidholm samt södra lådan Mirjana Gavran. Peter ansvarar för inköp och montering av lås.


e)

Från och med 15 maj får blom/farthinder-lådorna ställas ut. Tillstånd från Gatukontoret ordnas av Peter.


f)

Peter åtar sig att undersöka möjligheten att montera basketkorg på norra sophuset. Önskemål om basketkorg kommer från basketspelande familjemedlem i nr 10 men intresse finns även i andra hushåll.


6. Nästa möte

Nästa möte beslutades till 23 maj 2011 kl 19.00 hos Cecilia i nr 10.


7. Mötets avslutande

Peter avslutade mötet.


Peter Tidholm, ordförande Cecilia Moberg, sekreterare_________________________________ _______________________________


Protokollet justeras av ordförande_________________________________