Sida 1 (2)


Handarbetsvägens samfällighetsföreningStyrelsemöte: 2011:3

Datum: 2011-05-23

Plats: Handarbetsvägen 10


Närvarande: Peter Tidholm 32, Cecilia Moberg 10, Anna Klöble 1, Karl-Johan Grundström 78, Mirjana Gavran 41

Frånvarande: Patrik Lidholm 30


1. Mötets öppnande

Mötet öppnas av ordf Peter Tidholm

2. Föregående protokoll

Blom/farthinderlådorna kommer att ställas ut av Peter och Karl-Johan, tillstånd från Gatukontoret finns.


Sopkorgen i lekparken kommer att monteras ner inom kort.


Montering av lås på sandlådor är ej helt genomfört, en låda skulle behöva bytas ut då den är trasig.


Basketkorgen är på gång, Peter och Mosse Moberg 10 arbetar för närvarande med renovering och montering av korgen.


3. Utvärdering av städdagen

Städdagen förlöpte väl. Nyponbuskarna är borttagna men det finns fortfarande rötter kvar som behöver tas bort, Peter ordnar med det praktiska kring detta.


4.Övrigt

a) Byte av nyckelansvarig

Ny från nyckelföretaget utkvitteringsansvarig person för behövs. Mötet föreslår Patrik som ansvarig, Peter ska tillfråga Patrik om detta.


b) Justering av namn och nummer på jourlista

Justeringar gjordes direkt på mötet av Cecilia.


c) Nytt pris på sophusnycklar är 270 kr.


d) Rutten panel på garage

Delar av panel och stolpar på garagen har börjat ruttna och behöver renoveras. Budgetering för detta finns ej för 2011. Anna har en kontakt som ska tillfrågas om att inspektera garagen och göra en kravspecifikation.

Sida 2 (2)


6. Nästa möte

Nästa möte beslutades till 19 september 2011 kl 19.00 hos Anna i nr 1.


7. Mötets avslutande

Peter avslutade mötet.


Peter Tidholm, ordförande Cecilia Moberg, sekreterare_________________________________ _______________________________


Protokollet justeras av ordförande_________________________________