Handarbetsvägens samfällighetsförening



Styrelsemöte: 2011:5

Datum: 2011-11-28

Plats: Handarbetsvägen 32


Närvarande: Peter Tidholm 32, Cecilia Moberg 10, Anna Klöble 1, Karl-Johan Grundström 78, Patrik Lidholm 30

Frånvarande: Mirjana Gavran 41


1. Mötets öppnande

Mötet öppnas av ordf Peter Tidholm

2. Föregående protokoll

Protokollet gicks igenom.


3. Utvärdering av höststädningen

Städdagen förlöpte väl. Bultar till gungställningen ordnade. Till våren behöver resterande nyponbuskrötter grävas upp.


4.Övrigt

a) Inga anbud ang asfaltering har vid tiden för detta möte inkommit. 24 hushåll har lämnat intresseanmälan hittills för asfaltering av uppfart.

b) Snöröjning och sandning vintern 2011/2012 kommer att utföras av Falk i Sävja.

c) Posten och brevlådorna. Då Posten har meddelat att man avser upphöra med postutdelning blir samfälligheten tvungen att placera postlådorna på tre samlade ställen. Dessa blir vid norra och södra vändplatserna samt utanför Pontus hus på ”långgatan”. Styrelsen har av Posten krävt anstånd till april månad för byggnation av dessa postlådeställningar, vilket vi har fått. Brev med information författades på mötet, se bilaga. Peter skriver ut och delar ut till berörda hushåll på stickgatorna.

d)Datum för stämman planeras till måndag 5 mars 2012, Karl-Johan och Peter bokar lokal och ordnar fika.

e) Styrelse för 2012; Gunilla Grumstedt och Bengt Johansson ingår i valberedningen. f) Övrigt. Cecilia föreslår en upprustning av lekparken som nästa projekt vilket skulle kunna ske 2013.

5. Nästa möte blir 15 februari 2012 hos Peter 32.

6. Mötets avslutande

Peter avslutade mötet.


Peter Tidholm, ordförande Cecilia Moberg, sekreterare



_________________________________ _______________________________


Protokollet justeras av ordförande



_________________________________