sid 1(2)


Handarbetsvägens samfällighetsföreningStyrelsemöte: 2012:1

Datum: 2012-02-15

Plats: Handarbetsvägen 32


Närvarande: Peter Tidholm 32, Cecilia Moberg 10, Mirjana Gavran 41 Karl-Johan Grundström 78, Patrik Lidholm 30

Frånvarande: Anna Klöble 1


1. Mötets öppnande

Mötet öppnas av ordf Peter Tidholm

2. Föregående protokoll

Protokollet gicks igenom utan anmärkning.


3. Årsmötet

Föreningsstämman sker den 8 mars kl 19.00. Kallelse till årsmötet/stämman utdelad av Peter, Karl-Johan har bokat lokal i Sävja kyrka, Peter och Karl-Johan köper in fika till mötet. Styrelsen samlas kl 18.00 i kyrkan för att förbereda inför mötet.


Anne Lindroth Tormod gick igenom budgetförslag för 2012 samt resultaträkning för 2011.

Under året som gått har sophämtningsavgifterna ökat rejält. Ett nytt sophämtningsavtal behövs således för att minska kostnaden.

Medlemsavgiften kommer att höjas 2012 för att kompensera för kostnaden för inköp av brevlådor samt kostnad för byggnation av brevlådeställningar.

4. Övrigt

2 st anbud på asfaltering av stickgator under 2012 samt uppfarter har inkommit till f öreningen. Asfab erbjuder sig att utföra arbetet för 476 187 kr inkl moms och Peab för 462 760 kr inkl moms, se bilaga 1 och 2. Styrelsen beslutar att ge uppdraget till Asfab då de erbjuder ett billigare pris på asfaltering av uppfarterna, beslutet tas med de enskilda husägarnas bästa i åtanke då en betydande andel hushåll har anmält intresse för uppfartsasfaltering. Peter Tidholm kontaktar Asfab för beställning av asfalteringen samt detaljer kring avtal för de enskilda hushållen ang asfaltering av uppfarter. Peter skriver och delar sedan ut brev till hushållen om detta.


Styrelsen ger Edda Bygg i Uppland AB i uppdrag att bygga brevlådeställningar samt uppsättning av brevlådor. Offert finnes, se bilaga 3.


Styrelsen beslutar att köpa in brevlådor från MMW Produkter, offert se bilaga 4.


Styrelsen kommer att lägga fram två propositioner på stämman ang de blå sandlådorna respektive föreningens hemsida, se bilaga 5.


Cecilia justerar sophusjourlistor för 2012 och Peter sätter upp dessa i sophusen.

sid 2(2)

5. Nästa möte

Tid och plats för nästa styrelsemöte bestäms av den nya styrelsen efter stämman den 8 mars.

6. Mötets avslutande

Peter avslutade mötet.


Peter Tidholm, ordförande Cecilia Moberg, sekreterare_________________________________ _______________________________


Protokollet justeras av ordförande_________________________________