Handarbetsvägens samfällighetsförening

 

 

Styrelsemöte: 2013:2

Datum: 2013-03-27

Plats: Handarbetsvägen 17

 

Närvarande:Peter Tidholm 32, Cecilia Moberg 10, Martin Kjellsson 64, Thorsten Westergren 7, Kjell Langendorf 76, Gustaf Jedland 17

 

1. Mötets öppnande

 Mötet öppnas av ordf Peter Tidholm.

 

2. Föregående protokoll 

Peter läste upp föregående protokoll dvs från föreningens stämma 7/3-13.

                     

3. Styrelsen konstituerar sig

Ordförande: Peter Tidholm

Sekreterare: Cecilia Moberg

Kassör: Martin Kjellson 

Ledamöter: Kjell Langendorf, Thorsten Westergren, Gustaf Jedland

                     

4. Firmatecknare

Peter Tidholm och Martin Kjellsson.

                     

5. Städdagar 2013    

Söndag 5 maj kl 10.00 och söndag 6 oktober kl 10.00.

                     

6 .Övrigt  

a) Belysning i lekparken: Vattenfall vill inte åta sig detta. Peter har kontaktat Lundqvist El om offerter på två armaturer.

b) Sophusen: Ragnsells ansvarar för plastkärlen. Då plastkärlen ofta är överfulla föreslår styrelsen för Ragnsells att byta ut dessa mot dubbelt så stora med tömning varannan vecka. Peter kontaktar Ragnsells angående detta. Detta innebär att gräsklipparen som står i södra sophuset inte kommer att få plats, Peter frågar Göran Westerholm (96) om han har möjlighet att förvara gräsklipparen istället.                      

c) Information om sotningskontroll/imkanal läggs ut på hemsidan.

d) Styrelsen har fått ett mail från föreningsmedlem Ann-Sofie Hansén (40) ang sopning och bortforsling av grus på stickgatorna. Ann-Sofie anser det vara orimligt att boende ska köra sitt grus till Spikgatan (sopstationen) och vill att föreningen bekostar sopnings- och bortforslingstjänst av ett företag. Styrelsen anser dock att det är fullt rimligt att föreningens medlemmar själva ansvarar för sopning av grus utanför sitt hus och tömning av densamma på Spikgatan och anser det inte vara befogat att samfälligheten skall bekosta en sådan tjänst av ett företag.

e) Styrelsen beslutar att ordna en sommarfest lördag 1 juni 2013 för stora och små i samfälligheten. Peter ordnar partytält och Gustaf kan ordna musikanläggning. Barn- och familjeaktiviteter på eftermiddagen och grillknyt på kvällen.

f) Blomlådorna tillika farthinder kommer att placeras ut i maj. Peter ordnar med tillstånd för detta hos kommunen.

g) Basketkorgen på norra sophuset är trasig pga vandalisering, Cecilia ansvarar för inköp av ny korg och uppsättning av densamma men högre upp så den inte kan nås.    

h) Säkerhet i lekparken: Peter kontaktar kommunen för pris på lekparkssäkerhetsinspektion.

 

7. Nästa möte 22 maj kl 19.00 hos Peter (32).

            

                                                                                                                                                                                                                                             

                                               

           

 

            Peter Tidholm, ordförande                                                      Cecilia Moberg, sekreterare

 

 

      ________________________________           ________________________________

 

 

      Protokollet justeras av ordförande

 

 

      ________________________________