Handarbetsvägens samfällighetsförening
Styrelsemöte: 2014:3


 Datum: 2014-08-13

Plats: Handarbetsvägen 47


Närvarande: Gustaf Jedland 17, Jesper Frisk 15, Peter Nordin 47, Kjell Langendorf 76

Frånvarande: Cecilia Moberg 10, Martin Kjellsson 64 ,


1. Mötets öppnande

Mötet öppnas av ordf. Gustaf Jedland.

Att skriva protokoll utsågs Kjell Langendorf

Att justera protokollet utsågs Peter Nordin

 

2. Cecilia Moberg har avsagt sig uppgiften som sekreterare. Styrelsen tar upp detta med valberedningen.

 

3. Föregående protokoll

Inga kommentarer på föregående protokoll.

 

4. Sommarfest

Sommarfesten som på föregående möte beslutades att bli en kräftfest den 23/8, ställs in.


5. Lekpark

En besiktning av lekparken kommer att utföras 21/8 kl 16.30

 

6. Städdag

Höstens städdag blir 5/10 kl. 10.00

Kycklingkorv kommer att läggas till i menyn. Gustaf sätter upp kallelsen.

 

7. Övriga frågor

a) Farthinder på Handarbetsvägen har besiktats av Kommunen tillsammans med Gustaf. Mobila farthinder gäller tillsvidare. Syrelsen undersöker dock möjligheten att få farthinder likt de som finns på tvärgatorna eftersom de mer effektivt hindrar fortkörning.

b) Förfrågningar har skickats till byggfirmor gällande garagerenoveringar.

 

8. Nästa möte

Nästa möte, hålls den 19/11 hos Jesper på Handarbetsvägen 15, kl 19.00.

 

9. Mötet avslutas

Gustaf tackade och avslutade mötet.


Gustaf Jedland, ordförande Kjell Langendorf, tf sekreterare_________________________________ _______________________________


Protokollet justeras av Peter Nordin_________________________________