Handarbetsvägens Samfällighetsförening


Styrelsemöte: 2015:1


Datum: 2015-01-28


Plats: Handarbetsvägen 17


Närvarande: Gustaf Jedland, nr 17 Jesper Frisk, nr 15, Peter Nordin, Kjell Langendorf, nr 76, Peter Tidholm, nr 32


1. Mötets öppnande

Mötet öppnades av ordförande Gustaf Jedland

Att skriva protokoll utsågs Jesper Frisk

Att justera protokoll utsågs Kjell Langendorf


2. Genomgång föregående protokoll

Inga kommentarer på föregående protokoll.


3. Årsmöte

Styrelsen beslutade att årsmötet kommer att äga rum tisdagen den 10/3-2015, kl 19:00 i Sävja kyrka.

Gustaf Jedland och Peter Nordin ordnar inköp av fika.

1 paket kaffe, 1 låda kakor, 1 förpackning the´, samt 1 liter mjölk.

Gustaf skriver dessutom verksamhetsberättelse samt lämnar kallelse, dagordning och budget i medlemmarnas brevlådor.


4. Val av nya styrelseledamöter

Sittande styrelse har informerat valberedningen angående avgående ledamöter.


5. Hemsidan

Gustaf Jedland aviserade att han i fortsättningen tar på sig ansvaret för skötseln av samfällighetens hemsida.


6. Motioner inför årsmöte

Möte för genomgång av eventuellt inkomna motioner kommer att hållas den 18/2. Om detta blir aktuellt meddelar i sådant fall Gustaf Jedland tid och plats för detta möte.


7. Proposition

Styrelsen kommer inför årsmötet att lägga fram ett proposition avseende en framtida fond, särskilt avsedd för upprustning av lekparken. Denna avgift föreslås vara 300kr/hushåll och år.


8. Mötets avslutande

Ordförand Gustaf Jedland tackade för visat intresse och avslutade mötet.Gustaf Jedland, ordförande Jesper Frisk, tf sekreterareKjell Langendorf, justerare