Handarbetsvägens samfällighetsförening

 

Styrelsemöte: 2009:5

Datum: 2009-12-01

Plats: Handarbetsvägen 84

 

 

Närvarande: Gunilla Grumstedt, 13, Pontus Persson 60, Peter Tidholm 32, Karl-Johan Grundström, 78, Bengt Johansson, 84, Anna Klöble 1

 

1.      Mötet öppnades

 

2.      Föregående protokoll

Föregående protokoll lästes upp och lades till handlingarna.

 

3.      Utvärdering städdag

Det som skulle göras på städdagen blev gjort och styrelsens samlade intryck var att resultatet blev bra.

 

4.      Årsstämma
Styrelsen beslutar att föreningens årsstämman för 2010 hålls den  9/3 kl. 19.00. Det förberedande arbetet tar fart inom den närmaste framtiden:
- Förberedande information till medlemmarna delas ut i januari (kallelse, reviderat informationsbrev/välkomstbrev och information om biltvätt på gatorna).
- Lokal ska bokas.
- Informera valberedningen om att tre nya medlemmar ska väljas in (ny ordförande, sekreterare och ledamot).
- Förberedelse av ekonomisk rapport samt årsberättelse.

5.      Övriga frågor
Sophanteringen

Patrik meddelar att bytet av entreprenör är genomfört och har gått bra. Nya skyltar är på plats.

      Garagetak

Anna meddelar att arbetet med radhusens tak är försenat på grund av underbemanning på skolan. Arbetet kommer slutföras under vårterminen.

Genomgång av välkomstbrevet

Med små justeringar godkändes det och kommer distribueras tillsammans med kallelse till årsstämman.

Föreningen försäkringar

Styrelsen utreder föreningens försäkringssituation och redogör för det på stämman enligt uppdrag från stämman 2009.

           

6.      Nästa möte

Nästa möte hålls den 24/2 kl. 19.00 hos Peter på nummer 32.

 

7.      Mötet avslutas

 

Ordförande Peter Tidholm                                              Vid protokollet: Anna Klöble

 

_______________________                                         _________________________

 

 

Justeras av ordförande: _______________________