Handarbetsvägens samfällighetsförening

 

 

Styrelsemöte: 2010:1

Datum: 2010-02-24

Plats: Handarbetsvägen 32

 

Närvarande:                    Peter Tidholm 32, Karl-Johan Grundström 78, Patrik Lidholm 30, Bengt Johansson 84, Anna Klöble 1 samt Anne Lindroth Tormod 92 (inbjuden av styrelsen)

Frånvarande:                  Gunilla Grumstedt 13

 

 

1.      Mötet öppnades.

2.      Föregående protokoll

Föregående protokoll lästes upp och lades till handlingarna.

3.      Årsmöte
Förberedelsearbetet stäms av inför årsmötet. En motion har kommit in till styrelsen. En propositioner är framlagd. Anne Lindroth Tormod är inbjuden och redovisar resultat- och balansräkningen för 2009 för styrelsen. Utifrån de rapporterna enas styrelsen om ett budgetförslag för 2010. Kallelse med dagordning, verksamhetsberättelse för 2009 och budgetförslaget för 2010 delas ut i brevlådorna under den närmsta veckan.

Valberedningens arbete pågår med att hitta nya tre nya styrelsemedlemmar.

4.      Övriga frågor

Inga övriga frågor denna gång utan samtliga skyndade hem för att heja fram Sveriges stafettlag till os-guld!

 

5.      Nästa möte

Datum för konstituerande styrelsemöte bestäms i samband med årsmötet den 9/3.

6.      Mötet avslutas.

 

 

Ordförande                                                                    Sekreterare

Peter Tidholm                                                                Anna Klöble

 

 

_______________________                                         _________________________

 

 

 

Justeras av ordförande: _______________________