Handarbetsvägens samfällighetsförening


VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012Styrelsen har under året utgjorts av:

Peter Tidholm       ordförande                    Mirjana Gavran           ledamot

Patrik Lidholm      kassör                           Kjell Langendorf         ledamot

Cecilia Moberg    sekreterare                    Thorsten Westergren   ledamot

Suppleanter: Karl-Gustav Svensson och Curt Hornberg.

Valberedning: Valberedningen har utgjorts av Anna Klöble och Karl-Johan Grundström.

Sammanträden: Styrelsen har haft fem protokollförda sammanträden under 2012.


Städdagar: Vår- och höststädningar har utförts av föreningens medlemmar. Medlemmarna har utfört arbetet gott. Föreningen har vid båda dessa tillfällen bjudit på grillad korv med bröd.


Blomlådor: Blomlådorna placerades som vanligt ut efter den 15 maj och har prytt gatan hela sommaren. De plockades bort vid städdagen den 7 oktober i enlighet med tillståndet från kommunen.


Gräsytor: Kommunen har även denna säsong skött gräsklippningen av sina ytor med gott resultat. Styrelsen anser att det fungerat bra. Våra egna ytor har också skötts på ett bra sätt.


Fällning av träd: Tre björkar har fällts under året, en vid norra vändplatsen och två på allmänningen. Detta på begäran av medlemmar.


Bouleplanen: Boulebanan har använts relativt ofta och likaledes skötts på ett bra sätt. Alla är välkomna att utnyttja den.


Lekparken: Lekparken har skötts på ett bra sätt på städdagarna. Bollplanket har blivit lagat.


Sommarfest: En sommarfest var planerad till den 2 juni men blev inställd pga dåligt väder.


Snöröjning: Företaget Markona har varit ansvarig för snöröjning och sandning av föreningens gator, tyvärr inte enligt avtal och styrelsen har därför beslutat att ej förlänga avtalet.


Brevlådor: Enligt krav från Posten har brevlådeställningar byggts vid vändplatserna och vid infarten till området. Ansvarig för byggnationen har Edda Bygg varit.


Asfaltering: Asfaltering av stickgatorna har genomförts under juni månad 2012 av Markona (fd Asfab).


Budget och resultaträkning: Redovisas separat.Styrelsen tackar alla medlemmar för ett bra 2012!

Nåntuna 13 februari 2013


Styrelsen