handarbetsvagen.se © 2007 

Om föreningen

Organisation

Vi boende på Handarbetsvägen är organiserade i samfälligheter enligt följande.

Radhusen tillhör Virklappens samfällighet som handhar ärenden som berör radhusen exempelvis garagebyggnaderna.

Kedjehusen tillhör Handarbetets samfällighet som handhar ärenden som berör kedjehusen till exempel interngatorna.

Alla är dessutom medlemmar i Handarbetsvägens samfällighet, som sköter ärenden som är gemensamma för alla på Handarbetsvägen.

Styrelsen

Det är endast Handarbetsvägens samfällighet som har en styrelse. De flesta ärenden diskuteras i denna övergripande samfällighet. Vi har vår årliga stämma i mars, till vilken man kan lämna in motioner senast sista januari. Vid extraordinära behov skickas separata kallelser ut. Årsredovisningen består av en gemensam verksamhetsberättelse samt separat ekonomisk redovisning för Virklappens respektive Handarbetets samfälligheter.

Styrelsen är skyldig att lämna uppgifter om vilka som ingår i samfälligheten till Lantmäteriet.

Styrelsen 2020


Ordförande: Elisabeth Hornberg

Vice ordf: Gustaf Jedland

Sekreterare: Katarina Molin

Kassör: Håkan Bohm Dahlström

Ledamöter: Hamdi Hajdari, Staffan Jacobsson

Suppleanter: Jeanette Ahlén, Julio Valencia


Adjungerad ekonomiskt ansvarig: Ingegerd Andersson


Revisor: Robert Moverare

Revisorsuppleant: Magnus GraasValberedningen går inför varje årsmöte ut och frågar nya som gamla medlemmar om intresse finns för att deltaga i samfällighetens sysslor. Vi ser gärna att nya som gamla medlemmar sitter med i styrelsen.

Protokoll och information från styrelsen finns uppsatta i våra två sophus samt under fliken Aktiviteter.

Lekparken

Vi har en fin lekpark med bland annat fotbollsplan, sandlåda, klätterställningar och gungor. Vi hjälps alla åt att hålla den i gott skick och alla som nyttjar den är skyldiga att rapportera fel och brister till styrelsen.

Sophusen

Sedan 1998 källsorterar Handarbetsvägens samfällighet. För detta har samfälligheten låtit bygga två sophus som ägs av oss boende. En eller två veckor per år har varje hushåll ansvar för ordningen i sophusen. Se sophusschema under fliken Aktiviteter. Det innebär att se till den allmänna ordningen, exempelvis att sopa eller skotta framför dörr.

OBS! Grovsopor till exempel julgranar, husgeråd, trädgårdsavfall, emballage och möbler får inte lämnas i sophuset utan lämpligen på någon av kommunens anläggningar förslagsvis på Spikgatan. Detta gäller även lampor och batterier.

Nycklar

Två nycklar till sophusen har varje hushåll kvitterat ut. Dessa tillhör huset och ska överlämnas vid ägarbyte. Nya nycklar kan köpas via styrelsen för Handarbetsvägens samfällighet.

Städdagar

På våren och hösten har vi gemensamma städdagar då vi under två till tre timmar snyggar till i området. Alla förväntas delta och ju fler vi är desto fortare går det. Vi avslutar städdagarna tillsammans med korvgrillning i lekparken.

Gräsklippning

Kommunen sköter de ytor i området som tillhör dem. Varje hushåll ansvarar för klippning av gräs på den del av våra gemensamma ytor som gränsar mot den egna tomten.

Trafik och parkering

Boende i kedjehusen parkerar sina bilar i carportar vid husen. Boende i radhusen parkerar i sina garage samt på de två stora parkeringarna, södra och norra, där varje radhus har en plats. Kedjehusen har sju gästparkeringar, tre vid södra sophuset och fyra längst in på den stora södra parkeringen.

OBS! Området är populärt för barnfamiljer. För ökad säkerhet sänk hastigheten (max 10-15 km/h) och undvik parkering på interngatorna!

Farthinder

Vi har farthinder på varje kedjehusgata och blomlådor på radhusgatan. Farthindren placeras ut mellan den 15 maj och 15 oktober efter ansökan hos kommunen.

Avgifter

Alla hushåll betalar en årsavgift samt en sophusavgift. Vid flyttning stäms detta av mellan säljare och köpare.

Ägarbyte

Vid flytt meddelas ägarbyte till styrelsen med uppgift om köparens namn. Alla nyinflyttade ska få en broschyr av styrelsen med information om samfällighetsföreningen.

Stege

I norra sophuset finns en gemensam stege. Nyckel till den har Ingegerd i hus 8.

"Vi hoppas att alla vill arbeta för att vårt område ska bli så trevligt och trivsamt som möjligt. Om Du har idéer eller synpunkter är Du välkommen att höra av Dig till någon i styrelsen".